Công ty > Hệ thống phân phối

체계

-하노이 창고 : Sai Son, Quoc Oai, City. 하노이

-사이공 창고 : No. 2A Le Van Chi, Linh Trung Ward, Thu Duc District.